Bite! 秒拍樂享,美食日記
APP限時下載免費
Digital Drift Co.LTD
免費 - 用 APP 開啟
開啟
玉本舖三星蔥餅

玉本舖三星蔥餅

2017/10/15 瀏覽人次 26

很療癒的煎炸過程
真材實料的蔥餅
料多到不行
熱熱的吃起來滿好吃的


Menu
玉本舖三星蔥餅 菜單

Dish
玉本舖三星蔥餅 主食
玉本舖三星蔥餅 主食
玉本舖三星蔥餅 主食
玉本舖三星蔥餅 主食
玉本舖三星蔥餅 主食
玉本舖三星蔥餅 主食
玉本舖三星蔥餅 主食

Look
玉本舖三星蔥餅 外觀
玉本舖三星蔥餅 外觀
玉本舖三星蔥餅 外觀

People
玉本舖三星蔥餅 人物
玉本舖三星蔥餅 人物
玉本舖三星蔥餅 人物
玉本舖三星蔥餅 人物

Dessert
玉本舖三星蔥餅 甜點
玉本舖三星蔥餅 甜點

玉本舖三星蔥餅

Bite! 美食社群

什麼?!寫食記只要30秒?

已複製